Namen socialne oskrbe na domu je, da starejši čim dlje, kolikor še dopušča zdravstveno stanje, ostanejo doma, v svojem domačem okolju, kjer se najbolje počutijo.

Do oskrbe na domu imajo pravico občani, starejši od 65 let, osebe, ki imajo status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, druge invalidne osebe, če jim je priznana pravica do tuje nege in pomoči, kronično bolne osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja in hudo bolni otroci s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju.

Občina Dobrepolje pomoč družini na domu sofinancira vsaj v višini 50 odstotkov. Če pa uporabnik ne zmoreplačevati svojega deleža, se lahko dodatne olajšave uveljavljajo na pristojnem centru za socialno delo, ki ugotavlja, kakšen je finančni položaj uporabnika in njegovih ožjih družinskih članov, ki ga morajo preživljati. Kadar uporabnik niti sam niti skupaj z družinskimi člani ni plačilno sposoben, storitev v celoti ali delno plačuje občina, kjer ima uporabnik stalno prebivališče.

Pomoč družini na domu izvajajo delavke - oskrbovalke, ki imajo izkušnje s področja dela z ljudmi. 

Oskrbovalke vrsto pomoči prilagajajo potrebam posameznega uporabnika. Tako vam lahko pomagajo pri gospodinjski pomoči, kot je prinašanje pripravljenega obroka, namestitev uporabnika v primeren položaj za užitje le tega, pomivanje posode, osnovno čiščenje ožjega bivalnega prostora, odnašanje smeti, prinašanje kurjave in prinašanje zdravil. Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kot je pomoč pri oblačenju, umivanju, kopanju, hranjenju ter druga pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih invalidskih pripomočkov. Pomagajo tudi pri ohranjanju socialnih stikov, kot je vzpostavljanje socialne mreže s sosedi, prostovoljci in sorodniki, spremljanje uporabnika pri nujnih obveznostih, priprava uporabnika na institucionalno varstvo.

Pomoč družini na domu se izvaja od ponedeljka do petka, razen praznikov.

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.