Služba uprave

Služba uprave združuje pisarno direktorice, tajništvo, računovodstvo in kadrovsko službo. Ukvarja se s pripravo internih aktov, strateških dokumentov in načrtov, spremljanjem realizacije načrtov, pripravo projektnih dokumentacij, analitičnim delom, računovodstvom in knjigovodstvom, administracijo, nalogami s področja upravljanja človeških virov.

Socialna služba

V skladu z doktrino socialnega dela v domovih za starejše, opravlja socialna služba v Zavodu zlasti naslednje naloge: raziskovanje virov in oblik pomoči v socialni mreži potencialnega uporabnika storitve institucionalnega varstva (področje izveninstitucionalne skrbi), priprava starostnika na sprejem v dom, podpora stanovalcu v procesu prilagajanja na življenje v domski skupnosti, podpora svojcem in njihovo angažiranje za sodelovanje pri dejavnostih zavoda, posredovanje v konfliktnih situacijah med stanovalci in med stanovalci ter zaposlenimi, zagovorništvo pravic stanovalcev; informiranje stanovalcev, njihovih svojcev, zakonitih zastopnikov o uveljavljanju posameznih socialnovarstvenih pravic; svetovanje in reševanje problemov v zadevi posameznega stanovalca, pomoč stanovalcem pri urejanju posameznih upravnih zadev, vodenje strokovnega sveta zavoda in vodenje komisije za sprejem, odpust in premestitev stanovalcev; sklic interdisciplinarnega tima za pripravo in evalvacijo individualnih načrtov skrbi za stanovalce, medinstitucionalno sodelovanje, razvijanje prostovoljnega dela, sodelovanje in organizacija različnih interesnih dejavnosti in prireditev.

Socialna služba v Zavodu sv. Terezije skrbi tudi za organizacijo in koordinacijo izvajanja socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu v Občini Dobrepolje.

Služba zdravstvene nege in oskrbe

Stanovalcem vsakodnevno zagotavljamo zdravstvenemu stanju primerno oskrbo in zdravstveno nego, ki jo izvaja strokovno usposobljen negovalni in zdravstveni tim (vodja službe zdravstvene nege in oskrbe, medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege, bolničarji, oskrbovalke in strežnice).

Vodja službe zdravstvene nege in oskrbe od sprejemu v Zavod seznani stanovalca, svojce ali zakonitega zastopnika z organizacijo službe.

Zdravstvena nega se izvaja skladno z merili Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za razvrščanje stanovalcev po zahtevnosti zdravstvene nege. Stanovalci so razvrščeni v kategorije oskrbe glede na potrebe posameznika, njihovo samostojnost oziroma stopnjo odvisnosti od pomoči drugih.

Socialna oskrba se stanovalcem zagotavlja v skladu z Merili za razvrščanje stanovalcev v kategorije oskrbe (povezava).

Delovna terapija in fizioterapija

Delovna terapija in fizioterapija skrbita za rehabilitacijo stanovalcev po boleznih in poškodbah, za vzdrževanje čim boljše funkcionalne gibljivosti in aktivnosti, ohranjanje samostojnosti pri dnevnih aktivnostih, za oskrbo in prilagajanje na pripomočke za kvalitetnejše življenje, za kakovostno preživljanje prostega časa, za vzdrževanje in ohranjanje stika s širšim družbenim okoljem.

Služba prehrane

Služba prehrane si prizadeva pripravljati varovalno in hranilno polnovredno prehrano, prilagojeno starostnikom v Zavodu ter uporabnikom pomoči na domu, kakovostne tople obroke za zaposlene ter druge zunanje odjemalce. Sprejema tudi naročila za catering storitve.

Služba pralnice

Pralnica ob sprejemu stanovalca poskrbi za označevanje njegovega perila. Kasneje izvaja redno pranje osebnega perila in domskih tekstilij, ter manjša popravila osebnih oblačil.

Služba vzdrževanja

Vzdrževanje vključuje redno vzdrževanje objekta, redna manjša popravila ter urejanje zunanjih površin. Dodatno izvaja prevoze po predhodnem dogovoru s socialno službo.

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.