Zavod sv. Terezije sprejme vsakogar, ki je star 65 let in več, izjemoma mlajše osebe, če so za institucionalno varstvo upravičeni razlogi.

Potrebna dokumentacija

Ob prijavi za sprejem je potrebno v zavod predložiti naslednjo dokumentacijo:

 • prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo
 • mnenje osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju in potrebni terapiji, ki ne sme biti starejše od enega meseca
 • fotokopijo osebnega dokumenta
 • fotokopijo zadnjega odrezka od pokojninskih ali drugih prejemkov
 • izjavo glede plačila oziroma doplačila stroškov bivanja

Ob samem sprejemu se predloži:

 • urejeno zdravstveno kartico z dodatnim zavarovanjem
 • zdravstveni karton
 • osebni dokument

Zavod bo vsakega prosilca na osnovi sklepa Komisije za sprejem, premestitev in odpust uvrstil v čakalno listo po datumu prejema prošnje. O svojih odločitvah prosilce tudi pisno obvesti.

Pri sprejemu v zavod se upoštevajo naslednji kriteriji:

 • čas vložene prošnje
 • bližina stalnega bivališča prosilca
 • zdravstveno stanje prosilca
 • socialni razlogi, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost sprejema
 • drugi razlogi, ki opravičujejo sprejem prosilca v zavod

Informacije o sprejemu v zavod vam posreduje socialna delavka zavoda vsak delavnik od 9. do 14.ure

OBRAZCI:

 • Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo
 • Zdravniško spričevalo za sprejem v zavod
 • Izjava o doplačilu storitev

S klikom na povezave si lahko cenik in obrazce prenesete, na voljo pa so tudi v zavodu.

Sprejem v zavod

Pred samim sprejemom je zaželen obisk primernega kandidata v zavodu.

Vselitve v zavod so od ponedeljka do petka med 8. in 11.uro. Čas in datum vselitve se določi na podlagi dogovora med socialno delavko in bodočim stanovalcem oziroma stanovalko ( v nadaljevanju stanovalec) oziroma svojci.

Socialna delavka ob vselitvi sprejme stanovalca in osebe, ki ga spremljajo. Pouči ga o razporedu prostorov v zavodu, seznani ga z osebjem in sostanovalcem. Seznani ga z osnovnimi določili Hišnega reda. Ob tem stanovalcu izroči Hišni red in cenik storitev, ter povzetek pomembnih informacij.

Ob sprejemu v zavod se zabeležijo prehrambene navade in želje posameznika, popišejo se vsi osebni predmeti in oblačila, ki se jih spravi v osebno garderobo oziroma sobo. Vsa osebna garderoba se pere v zavodski pralnici, zato se oblačila označio.

V vednost

Zdravstvena kartica je shranjena v ambulanti, zdravstveni karton pa hrani zdravnik v ambulanti zavoda. Zdravstveno kartico se izroči stanovalcu oziroma spremljevalcu, kadar je stanovalec napoten v zdravstveno ustanovo. Po vrnitvi v zavod je potrebno zdravstveno kartico vrniti v ambulanto zavoda.

Stanovalec lahko ob sprejemu preda v hrambo gotovino, hranilno knjižico in vrednostne papirje, nakit ter druge stvari večjih vrednosti. Stvari, ki jih preda v hrambo socialni delavki in s tem zavodu, se hranijo v blagajni zavoda. O predaji stvari v hrambo se izda potrdilo. Za stvari, ki jih stanovalec preda v hrambo, odgovarja zavod. Za osebne stvari, denar in predmete, ki niso predani v hrambo, zavod ne odgovarja.

Kuhalnikov, električnih ali plinskih pečic za ogrevanje ter likalnikov, zaradi varstva pred požarom ni dovoljeno imeti v sobah.

Dokumenti

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.